Skip to main content


اخبار

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن متخصصین غدد

جلسه هیات مدیره انجمن متخصصین غدد در تاریخ پنجشنبه 19 تیرماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم تشکیل شد.

در این جلسه ایرادات سامانه اعتبارسنجی انجمن‌ها که در سال گذشته توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت انجام شده بود مطرح و بر اساس کمیته‌های انجمن مقرر گردید تا مباحث پروژه‌های انجمن، جذب منابع مالی، ثبت و ضبط مدارک مالی توسط "کمیته پشتیبانی" به مسئولیت دکتر مهدی هدایتی، ارتقاء سایت، تدوین خبرنامه، پیگیری مجمع عمومی و بانک اطلاعات اعضاء توسط "کمیته عضوگیری" به مسئولیت دکتر مجید ولی‌زاده، مشارکت در آموزش دانش آموختگان توسط "کمیته آموزش" به مسئولیت دکتر محمدابراهیم خمسه، آموزش جامعه توسط "کمیته ترجمان دانش" با مسئولیت دکتر ساسان شرقی و ارائه خدمات به اعضا توسط "کمیته ارائه خدمات" به مسئولیت دکتر مریم رزاقی آذر محول شد و تا جلسه بعد هیئت مدیره گزارش خود را ارائه دهند.

سپس دکتر خمسه گزارشی از روند برگزاری و بنیار اخیر انجمن تحت عنوان "کرونا و دیابت" را ارائه داد و در ادامه مصوب شد تا ایشان برای جلسه بعدی هیئت مدیره سه برنامه مجازی برای استانهای مختلف را پیشنهاد دهند.

وضعیت انسولین‌های آنالوگ در بازار موضوع بعدی بود که مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا مکاتبات قبلی انجمن از مسیر اداره غذا و دارو و نیز یمه‌های درمانی پیگیری شود. همچنین در مورد استفاده از برندهای جدید انسولین موجود در بازار نیز اظهارنظر انجمن به خاتمه انجام مطالعات کارآزمایی بالینی موکول گردید.

دکتر ولی‌زاده در دنباله جلسه تغییرات انجام شده در جهت ارتقاء وب سایت انجمن را نمایش داد و افزورد این تغییرات بر مبنای دغدغه‌ها و مطالبات اعضاء انجام پذیرفتند.

در پایان مقرر شد تا وضعیت علم سنجی رشته غدد طی 15سال گذشته در منطقه و جایگاه ایران توسط دکتر خمسه بررسی و نتایج آن در جلسه بعدی گزارش شود.

در این جلسه تمامی اعضائ هیات مدیره بجز دکتر ساسان شرقی که قبلا اطلاع داده بودند حضور داشتند.


نظر شما:

Back to top 
news search phone-fill research phone-fill marker-fill liaison email-fill facebook twitter youtube translate