Skip to main content


اخبار

جلسه هیات مدیره انجمن غدد در تاریخ 17-11-92

جلسه هیات مدیره انجمن متخصصین غدد درون‌ریز و متابولیسم در تاریخ هفدهم بهمن ماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم برگزار شد.
در این جلسه ابتدا سفارش معاونت فناوری ریاست جمهوری به انجمن مبنی بر نگارش راهنمای بالینی پیشگیری و درمان چاقی ارائه شد که در مورد نحوه انجام آن و نیز گروه مجری مواردی در جلسه تصویب شد. همچنین در مورد همکاری انجمن با جامعه انجمن های تخصصی و فوق تخصصی داخلی مسائلی مطرح و مقرر گردید انجمن غدد کماکان حق عضویت سالانه خود را پرداخت نموده و در مورد سایر زمینههای همکاری ریاست انجمن مستقیماً با ریاست جامعه مذاکره نمایند. در این جلسه همچنین درخواست های شرکت اعتماد نوایرانیان مبنی بر معرفی پزشک نمونه از جانب انجمن و نیز شبکه تحقیقات لیزر کشور در خصوص تعیین نماینده انجمن مورد بحث قرار گرفت و پاسخ آنها تهیه شد.

نظر شما:

Back to top 
news search phone-fill research phone-fill marker-fill liaison email-fill facebook twitter youtube translate